قبولی های کنکور | مدیکال استوز

مشاوره کنکور

همایون زمانی فرد

همایون زمانی فرد

 • دانش آموز رشته انسانی
 • رشته و دانشگاه حقوق دانشگاه تهران
41 منطقه دو
کنکور سال 1402
6 ماه عضو مدیکال
سپیده ستانی

سپیده ستانی

 • دانش آموز رشته تجربی
 • رشته و دانشگاه دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی
46 منطقه دو
کنکور سال 1401
5 ماه عضو مدیکال
شقایق باقری

شقایق باقری

 • دانش آموز رشته تجربی
 • رشته و دانشگاه دندانپزشکی علوم پزشکی تهران
48 منطقه دو
کنکور سال 1402
8 ماه عضو مدیکال
فاطمه کبریایی

فاطمه کبریایی

 • دانش آموز رشته ریاضی
 • رشته و دانشگاه علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
53 منطقه سه
کنکور سال 1402
12 ماه عضو مدیکال
متین شیرازی

متین شیرازی

 • دانش آموز رشته تجربی
 • رشته و دانشگاه پزشکی علوم پزشکی ایران
77 منطقه سه
کنکور سال 1402
5 ماه عضو مدیکال
احمدرضا کریمی

احمدرضا کریمی

 • دانش آموز رشته ریاضی
81 منطقه سه
کنکور سال 1401
سیده فاطمه زهرا شکری

سیده فاطمه زهرا شکری

 • دانش آموز رشته انسانی
 • رشته و دانشگاه آموزش ابتدایی پردیس فاطمه الزهرا(س) ساری
89 منطقه سه
کنکور سال 1402
8 ماه عضو مدیکال
علیرضا رنجبر

علیرضا رنجبر

 • دانش آموز رشته تجربی
 • رشته و دانشگاه دندانپزشکی
90 منطقه سه
کنکور سال 1400
9 ماه عضو مدیکال
حسین گوجلو

حسین گوجلو

 • دانش آموز رشته انسانی
 • رشته و دانشگاه روانشناسی دانشگاه خوارزمی
121 منطقه سه
کنکور سال 1402
11 ماه عضو مدیکال
فاطمه حقیقی اصل

فاطمه حقیقی اصل

 • دانش آموز رشته تجربی
 • رشته و دانشگاه داروسازی علوم پزشکی تهران
143 منطقه دو
کنکور سال 1401
11 ماه عضو مدیکال

لیست دانش آموزان و داوطلبان کنکوری که از خدمات و اپلیکیشن مشاوره کنکور مدیکال استوز استفاده کردن و در دانشگاه های برتر ایران قبول شدن

راهنمای دریافت مشاوره کنکور مدیکال استوز :

مشاوره تلفنی کنکور

مشاوره کنکور تجربی

مشاوره کنکور ریاضی

مشاوره کنکور انسانی

مشاوره کنکور هنر

مشاوره کنکور زبان